Jak wypełnić wniosek

 1. Wniosek jak i wszystkie załączniki prosimy drukować w kolorze!
 2. Prosimy aby wszystkie kopie dokumentów były potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego ucznia lub rodzica bądź opiekuna prawnego lub dyrektora szkoły! W przypadku braku potwierdzenia wnioski będą kwalifikowane jako niespełniające kryteriów formalnych.
 3. Prosimy w „Oświadczeniu o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2015 roku” - załącznik nr 4 do Regulaminu - wypełniać WSZYSTKIE rubryki ! Jeżeli Państwo nie uzyskiwali dochodu w którejś z wymienionych rubryk prosimy o wpisanie „0” (zero). Wnioski z pozostawionymi niewypełnionymi rubrykami będą kwalifikowane jako wypełnione nieprawidłowo.
 4. W Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia opiekun może wpisać „Konferencję Naukową”, którą w ramach projektu Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach będzie organizował dla wszystkich stypendystów/stypendystek oraz ich opiekunów. Przybliżony termin konferencji to marzec 2017 roku.
 5. Prosimy o dołączanie do wniosku o przyznanie stypendium TYLKO kopii zaświadczeń o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata turniejów lub olimpiad w zakresie przedmiotów zawodowych, ICT lub języków obcych, zorganizowanych na podstawie:
  1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), których lista stanowi załącznik nr 1a do regulaminu lub
  2. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1346), których lista stanowi załącznik nr 1b do regulaminu.
  Kopie zaświadczeń lub dokumentów (np. dyplomów) poświadczających uzyskanie tytułu finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady innych niż te, wymienione w zał. nr 1a lub 1b do regulaminu, nie będą honorowane i brane pod uwagę w takcie oceny wniosku.
 6. Obliczanie dochodu netto

  W „Oświadczeniu o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2015 roku” załącznik nr 4 w części 2 „Informacja o wysokości dochodów…” proszę wpisywać kwoty NETTO!

  Kwota netto to znaczy: od kwoty brutto należy odjąć podatek należny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne można obliczyć na podstawie swojego PIT lub zaświadczenia z ZUS albo swojego zakładu pracy.