Aktualności

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XXXVI/514/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 2914) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych w ramach RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Województwo Świętokrzyskie – Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców uczniów zasadniczych szkół zawodowych (klas zsz w szkołach branżowych), techników, ogólnokształcących szkół artystycznych,  jak również zainteresowanych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego na spotkania informacyjne dotyczące realizacji II edycji projektu stypendialnego Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych.