Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do stypendium w ramach „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych”

Data opublikowania: 17 marca 2021
Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 17 marca 2021 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o przyznaniu 250 stypendiów dla uczniów świętokrzyskich szkół zawodowych.

Łącznie 524 wnioski spełniło wszystkie kryteria formalne i merytoryczne przeprowadzonego naboru. 274 uczniów, których wnioski przeszły pozytywnie ocenę, a nie znaleźli się  na liście stypendystów, zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

Do uczniów w roku szkolnym 2020/2021 trafi w sumie 950 tysięcy złotych. Każdy ze stypendystów otrzyma na swoje konto 3 800,00 złotych na realizację Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Zespół projektowy dziękuje dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom i uczniom za dotychczasową sprawną współpracę. W najbliższych dniach zostaną wysłane listownie powiadomienia do szkół oraz do wszystkich stypendystów/stypendystek dotyczące przyznania przez Województwo Świętokrzyskie/Departament Edukacji, Sportu i Turystyki stypendiów w roku szkolnym 2020/2021 oraz ws. dalszych działań projektowych dotyczących podpisywania umów ze stypendystami i ich opiekunami.

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do stypendium w załączeniu.

W związku z powyższym prosimy stypendystów/rodziców stypendystów o komputerowe wypełnienie umowy stypendialnej (załącznik nr 6 – w zakładce „Do pobrania”), którą należy następnie wydrukować na pojedynczych stronach w 2 egzemplarzach, podpisać każdy z egzemplarzy i przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
al.
IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
z dopiskiem „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”.

Podpisane umowy należy przesłać w kopertach formatu A4 najpóźniej do dnia 31 marca 2021 roku.

Natomiast nauczyciele/opiekunowie stypendystów proszeni są o komputerowe wypełnienie umowy o dzieło wraz z załącznikami, wydrukowanie na pojedynczych stronach w 4 egzemplarzach, podpisanie i przesłanie w kopertach formatu A4 najpóźniej do dnia 31 marca 2021 roku na adres:

Urząd Marszałkowski
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
al.
IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
z dopiskiem „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”.

Uwaga! Numer i datę na umowie o dzieło uzupełni Departament Edukacji, Sportu i Turystyki po przysłaniu przez Państwa umowy

Wzór umowy stypendialnej i umowy o dzieło wraz załącznikami znajduje się w zakładce Do pobrania.

W przypadku, gdy uczeń zakwalifikowany do stypendium nie potwierdzi swojego uczestnictwa w Programie stypendialnym lub złoży pisemną informację o rezygnacji z uczestnictwa w Programie przed zawarciem umowy stypendialnej, stypendium otrzyma kolejny uczeń z Listy rezerwowej.

Przesłanie przez Państwa podpisanej umowy stypendialnej jest równoważne z potwierdzeniem chęci dalszego uczestnictwa w Programie stypendialnym.