Aktualności

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych w ramach RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Województwo Świętokrzyskie – Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców uczniów zasadniczych szkół zawodowych (klas zsz w szkołach branżowych), techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych, jak również zainteresowanych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego na spotkania informacyjne dotyczące realizacji III edycji projektu stypendialnego Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych.