O Projekcie

Projekt „Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego” jest realizowany ze środków RPO WŚ 2014-2020 w ramach EFS – Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Podziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada przyznanie 200 stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów/uczennic szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim.

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek będzie objęty/a przez 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 370,00 zł./msc. Łącznie będzie to kwota 3700,00 złotych na ucznia/uczennicę.  Stypendium będzie wypłacone w jednej transzy.

Każdy wnioskodawca/wnioskodawczyni będzie zobowiązany/a przedłożyć Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (w skrócie IPR) – oznacza to indywidualny program edukacyjny stypendysty/stypendystki opracowany przez jego opiekuna, we współpracy z tym uczniem/uczennicą i/lub jego rodzicem bądź opiekunem prawnym, związany z rozwijaniem uzdolnień ucznia m.in. w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia jego kompetencji kluczowych, tj. przedmiotów zawodowych, ICT i języków obcych.

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Każdy z opiekunów/nauczycieli ucznia/uczennicy otrzyma wynagrodzenie w wys. 500,00 złotych (brutto).
1 opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 3 stypendystami/stypendystkami.

Termin realizacji projektu: 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

Budżet projektu wynosi 967 500,00 złotych. Wkład własny to kwota 96 750,00 złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych to 870 750,00 złotych.